Monday, August 08, 2011

International Malaysian Educational Technology Convention 2011

Welcome to the 5th International Malaysian Educational Technology Convention 2011

IMETC2011 - Kuantan, MALAYSIA
http://imetc2011.yolasite.com/

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia

Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia

Sesiapa yang berminat untuk menyumbang artikel dalam Jurnal Teknologi Pendidikan Malaysia, sila layari
http://www.jtpm-meta.com/sidang-editor.php . Saya merupakan salah seorang daripada editor untuk Jurnal ini.
Rakan-rakan di Institut Pendidikan Guru (IPG), boleh  terus jumpa saya untuk dapatkan maklumat dan bantuan. Terima kasih.

Sunday, August 07, 2011

Penyelidikan Pendidikan (JTP)

PENERIMAAN PENSYARAH INSTITUT PENDIDIKAN GURU (IPG) TERHADAP
SISTEM PEMBELAJARAN DALAM TALIAN - MyCLASS ONLINE

Dr. Abdul Hadi bin Mat Dawi, Norlia bt. Mat Esa, &
Ridza Ahmad Nizam b. Abd. Raof
Jabatan Teknologi Pendidikan, IPG Kampus Ipoh, Perak.
drhadi@ipip.edu.my; norlia@ipip.edu.my; ridza@ipip.edu.my

Abstrak

Kajian ini bertujuan mengkaji penerimaan pensyarah Institut Pendidikan Guru (IPG) terhadap sistem pembelajaran dalam talian - MyClass Online. Secara khususnya, kajian ini mengkaji hubungan faktor-faktor penerimaan inovasi dengan sikap terhadap penggunaan MyClass Online, hubungan sikap terhadap penggunaan MyClass Online dengan keinginan menggunakan MyClass Online, dan hubungan keinginan menggunakan MyClass Online dengan penggunaan sistem MyClass Online dalam kalangan pensyarah IPG.

Pengajaran Pembelajaran Berbantukan Komputer

Definisi PPBK

Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) ialah aturcara komputer yang menggunkakan teknik-teknik kepintaraan buatan untuk membantu seseorang belajar ( Jamaluddin, 1989). Mikrokomputer digunakan untuk menyelenggara aktiviti pengajaran dengan berpandu kepada program yang dibentuk oleh penulis perisian. Murid berinteraksi dengan program komputer atau perisian melalui terminal (Nik Azis, 1989)

Jom Buka PuasaJust For Laugh

Saturday, August 06, 2011

MyClass Online Research

ACCEPTANCE OF ONLINE LEARNING SYSTEM - MYCLASS ONLINE AMONG LECTURERS IN TEACHER EDUCATION INSTITUTE MALAYSIA


Abdul Hadi bin Mat Dawi, PhD.
Norlia bt. Mat Esa, &
Ridza Ahmad Nizam b. Abd. Raof
Educational Technology Department,
Teacher Education Institute of Malaysia (Ipoh Campus), Perak, Malaysia.


Abstract

This study is aimed at investigating the acceptance of online learning system –MyClass Online among lecturers in Teacher Education Institute Malaysia.  This study specifically examined the factors related to the attitude of acceptance towards innovation on the use of MyClass Online, the attitude towards the use of MyClass Online with the desire to use MyClass Online, and the relationships between the desire to use MyClass Online with the usage of MyClass Online system among the lecturers of IPG.  This study is based on the Innovation Process Decision Making  Model (Rogers, 1995) and the Technology Acceptance Model (TAM) (Ngai, Poon & Chan, 2007). 

Bahan Audio Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Pengenalan Audio

Kesan bunyi atau audio berperanan penting dalam sesebuah persembahan multimedia. Muzik dapat mempengaruhi emosi pengguna dan kesan bunyi yang baik mewujudkan keadaan yang seimbang dan harmoni. Audio juga mampu menimbulkan keseronokan, meningkatkan minat dan mencorakkan sesebuah persembahan multimedia. Justeru itu audio atau bunyi merupakan antara elemen yang sepatutnya diambil kira ketika merancang pembangunan sesebuah aplikasi multimedia. Audio sangat berkesan untuk menarik perhatian pengguna. Bagi persembahan yang lebih kompleks, suara latar atau “voice-over” dengan iringan muzik pastinya mampu menarik perhatian dan menyeronokkan di samping menyampaikan maklumat serta meningkatkan kefahaman terhadap isi kandungan yang dipersembahkan.

Thursday, August 04, 2011

Pembangunan Multimedia

Langkah-Langkah Pembangunan Bahan Multimedia

Pembangunan multimedia merupakan satu proses yang kompleks dan memerlukan perancangan yang tepat kerana ianya bukan hanya melibatkan pengurusan pembangunan perisian semata-mata malah turut melibatkan projek penghasilan beberapa media secara serentak. Pembangunan multimedia adalah meliputi semua aspek iaitu dari idea atau konsep awal hingga ke peringkat penyebaran produk atau sistem multimedia. Kejayaan sesuatu projek pembangunan multimedia sangat bergantung kepada langkah-langkah yang terlibat dalam proses pembangunan multimedia tersebut.

Bagi pembangunan bahan multimedia pendidikan, adalah dicadangkan supaya pembangun mengaplikasikan teori dan reka bentuk pengajaran untuk bidang yang berkaitan. Dalam reka bentuk pengajaran, pelbagai aspek seperti teori pembelajaran, model reka bentuk, strategi pembelajaran dan reka bentuk mesej perlu diambilkira dalam pembangunan bahan multimedia pendidikan.


Saturday, July 30, 2011

Technology in Teaching & Learning

What is technology ?

“… the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical task”
                                                                                                                                 (Galbraith, 1967)


Seels & Richey (1994):


“Instructional technology is the theory and practice of designing, development, utilization, management and evaluation of processes and resources for learning”.

Thursday, July 14, 2011

Media Pengajaran

Konsep Media dan Media Pengajaran
Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran. Oleh itu, bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pengajaran.Media atau medium bermakna saluran komunikasi. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich, 2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. Contoh media termasuklah filem, televisyen, radio, rakaman audio, gambar foto, bahan bercetak, komputer dan pengajar.

Friday, July 01, 2011

Reka Bentuk Pengajaran

Pengenalan kepada Reka bentuk Pengajaran (RP)
• Apakah yang dimaksudkan dengan Reka Bentuk Pengajaran?

• Kenapa bidang ini harus difahami oleh guru sebagai salah satu aspek perancangan dalam pengajaran?Mengikut Smith & Ragan, 1999, p.2, Reka Bentuk Pengajaran ialah proses memindah dan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran ke dalam satu bentuk perancangan untuk bahan serta aktiviti pengajaran.“Designing instruction is the process of translating principles of learning and instruction into plans for instructional materials and activities.”Dick dan Reiser (1989) mendefinasikan RP sebagai satu proses yang sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.Manakala Richey, (1986) menganggap RP sebagai satu bidang ilmu sains yang mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran

Friday, June 24, 2011

Konsep Teknologi

Perkataan teknologi berasal daripada bahasa Yunani, “techne” yang bermakna kemahiran menggunakan pengetahuan secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.Teknologi ialah kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang prkatikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. (Galbraith, 1967)Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja tetapi lebih berupa seni atau sains bagaimana menggunakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu. (Evan & Nation , 2000) Kata Heinich, Molenda dan Rusell (1969) “Teknologi bukan semata-mata alat dan mesin sahaja. Ia merangkumi proses dan idea. Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu maksud atau objektif terletak pada alat.Ini bermakna, dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan awal yang melibatkan penggunaan idea sama ada dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan sebagainya adalah merupakan proses yang terpenting. Alat pula merupakan “pemangkin” ke arah mencapai kejayaan.”Pengajaran pula merupakan penyampaian maklumat dan pemindahan maklumat yang mendorong pembelajaran serta membina manusia yang lebih baik (Wan Zah Wan Ali, 2000) Ini bermakna pengajaran ialah proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar, memastikan perubahan kefahaman yang menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran (Ramsden, 1993 et al)Teknologi pengajaran ialah satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal. (AECT 1977)Teknologi pengajaran melibatkan aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. (BTP, 1991) Dengan kata lain, Teknologi pengajaran adalah satu bidang yang berusaha ke arah meningkatkan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.Teknologi pendidikan pula ialah proses yang kompleks dalam menganalisis keperluan pendidikan secara sistematik, saintifik dan rasional bertujuan untuk mereka bentuk dan mengaplikasikannya secara sepadu idea, tenaga, sumber bahan, kaedah dan tatacara untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk memudahkan, istilah teknologi pengajaran akan digunakan seerti dengan teknologi pendidikan.

Tuesday, June 21, 2011

Sistem Pengurusan Pembelajaran

Konsep dan Ciri-Ciri

Sistem pengurusan Pengajaran (SPP) merupakan satu sistem yang boleh mengurus aktiviti dan bahan pengajaran yang diperlukan. Secara khususnya, SPP merupakan perisian yang menyediakan kemudahan infrastruktur untuk merancang, menghantar dan menguruskan program e-Pembelajaran. SPP digunakan untuk menyampai, menjejak dan mengurus latihan.

SPP yang paling mudah ialah SPP yang digunakan bagi mengurus rekod latihan. Manakala SPP yang lebih kompleks ialah perisian yang digunakan bagi menyampaikan kursus melalui internet dan menawarkan kemudahan kolaborasi secara atas talian.

Sunday, April 17, 2011

Fogg's Behavior Model:Triggers

Triggers tell people to “do it now!”The third element of the Fogg Behavior Model is Triggers. Without a Trigger, the target behavior will not happen. Sometimes a Trigger can be external, like an alarm sounding. Other times, the Trigger can come from our daily routine: Walking through the kitchen may trigger us to open the fridge.The concept of Trigger has different names: cue, prompt, call to action, request, and so on.Thursday, February 10, 2011

Capotology

Captology:

The Study of Computers

As Persuasive Technology

By John W. ShafferCaptology is a made-up word meaning: the study of Computers As Persuasive Technology (CAPT-ology). B.J. Fogg is a professor at Stanford University and runs the Persuasive Technology Lab there. He was instrumental in developing the field of Captology. He said, "Simply put, a persuasive computer is an interactive technology that changes a person's attitudes or behaviors." (Fogg, no date, 1) A critical aspect of Captology is persuasion. He defines persuasion as, "an attempt to shape, reinforce, or change behaviors, feelings, or thoughts about an issue, object, or action." (Fogg, no date, 1) Captology includes two varieties of persuasion: "macrosuasion" and "microsuasion". Macrosuasion refers to products that are used exclusively for persuasion. Microsuasion refers to products that include components meant to persuade. (Cheng, 2003)

According to Dr. Fogg, "One key point implicit in my definition is that true persuasion must be the result of an attempt to change attitudes or behaviors; in other words, persuasion requires intentionality." (Fogg, no date) From this we can deduce that all use of computers is not Captology. There are a number of methods to use a computer to instruct or inform that do not also include an attempt to persuade the intended audience. There are also times when persuasion occurs but without any intent on the part of the developer. "A computer qualifies as a persuasive technology only when those who create, distribute, or adopt the technology do so with an intent to affect human attitudes or behaviors." (Fogg, no date) In other words computers require human interaction with the intent to persuade to be considered persuasive technology. "Most software development is about functionality and usability, and only incidentally about modifying the user." (Grosso, 2003) Since the intent to persuade is a key component of captology, software programs, web sites, or other computer technology developed without such intent do not qualify as captology.

The ability to use computers as persuasive technology has increased sequentially with the huge surge in internet usage over the last decade. However, the internet is not the only way to use computers as persuasive technology. Computer technology can be used in many other ways to persuade people.

Dr. Fogg developed what he calls a functional triad for captology. It describes three different ways people use or respond to computer technology. "First, the computer as tool makes some behavior easier to do; an example is a pocket calculator. Second, the computer as medium provides an experience to the user; an example is a virtual environment. Third, the computer as social actor creates a relationships between the user and the computer; a digital pet is an example of this." (Cheng, 2003) We will look more closely at the three parts of this functional triad in several examples below.

One example of captology as a tool is companies using automated instant messaging to send users alerts. This is also referred to as nagware. Another example of captology as a tool is using computer technology inside products intended to persuade people a certain way. Baby Think It Over®, discussed more fully in the next paragraph, is an example of this. An example of captology as medium is a simulation program designed to encourage individuals to take a particular action. Examples of captology as a social actor are the various wizards embedded into programs that attempt to encourage users to perform tasks a certain way.Computer as tool: Realityworks, Inc. has many programs designed to influence behavior. One is the Baby Think It Over® Program (BTIO) designed to educate young people about parenting responsibilities. A main feature of this program is a life-like doll that simulates many infant needs. Participants are required to care for the dolls just as they would an actual baby. According to the mother of a 13 year old BTIO participant, "Before she had BTIO, she wanted a baby and couldn't wait to get old enough to have her own….Well, she had BTIO for 5 days and by the 4th day she was writing in her diary how much she did not like the baby and that she was not going to have a baby until she was in her 30's if ever." That quote speaks strongly to the persuasive power of BTIO (Realityworks, 2004).