Saturday, July 30, 2011

Technology in Teaching & Learning

What is technology ?

“… the systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical task”
                                                                                                                                 (Galbraith, 1967)


Seels & Richey (1994):


“Instructional technology is the theory and practice of designing, development, utilization, management and evaluation of processes and resources for learning”.

Thursday, July 14, 2011

Media Pengajaran

Konsep Media dan Media Pengajaran
Bidang teknologi pengajaran tercetus daripada pergerakan audio visual yang kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran. Oleh itu, bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas kepada penubuhan bidang teknologi pengajaran.Media atau medium bermakna saluran komunikasi. Istilah ini berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud perantara. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi (Heinich, 2002) Ia merujuk kepada apa sahaja yang membawa maklumat daripada penyampai kepada penerima. Contoh media termasuklah filem, televisyen, radio, rakaman audio, gambar foto, bahan bercetak, komputer dan pengajar.

Friday, July 01, 2011

Reka Bentuk Pengajaran

Pengenalan kepada Reka bentuk Pengajaran (RP)
• Apakah yang dimaksudkan dengan Reka Bentuk Pengajaran?

• Kenapa bidang ini harus difahami oleh guru sebagai salah satu aspek perancangan dalam pengajaran?Mengikut Smith & Ragan, 1999, p.2, Reka Bentuk Pengajaran ialah proses memindah dan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran ke dalam satu bentuk perancangan untuk bahan serta aktiviti pengajaran.“Designing instruction is the process of translating principles of learning and instruction into plans for instructional materials and activities.”Dick dan Reiser (1989) mendefinasikan RP sebagai satu proses yang sistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran.Manakala Richey, (1986) menganggap RP sebagai satu bidang ilmu sains yang mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran